Jak dopadla diskuse o budoucnosti Königsmühle? / 30. 8. 2013

Čtvrteční program land and art setkání Königsmühle 2013 byl zahájen diskusí o budoucnosti nejen této akce, ale i samotné osady. Zavést společnou řeč přišli do kulis starých ruin  starostka Loučné Jana Müllerová, předseda občanského sdružení DoKrajin Petr Mikšíček, zaměstnanci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje Lubomír Valtr a Jiří Šimek a zástupce Národního památkového ústavu Jiří Krechler. Přizváni byli také obyvatelé okolních českých a německých obcí i zájemci široké veřejnosti.

Na úvod diskuse bylo přečteno písemné stanovisko botanika Čestmíra Ondráčka, který se nemohl na akci osobně dostavit. Upozornil na jedinečnost místa z hlediska biologického, rovněž však přivítal zvýraznění či obnovení prvků kulturní krajiny, kterou okolní krajina po staletí skutečně byla. Obsah dopisu byl všemi účastníky diskuse přijat kladně a byl dále rozvíjen.

Co tedy s Königsmühle do budoucna? Petr Mikšíček navrhl zakonzervovat ruiny staveb, kterým hrozí rozpad během nejbližších 4 až 5 let. Místo by pak mohlo být dále využíváno pro podobná setkání umělců a diváků jako je land and art festival. Řeč byla také o možnosti instalace cedulí, informujících o zdejší historii, krajině a proměně místa po roce 1945. Cílem by měl být vznik památníku opuštěného pohraničí v čistě apolitickém smyslu, jakýsi památník proměněné krajiny.

Jiří Krechler krom souhlasu s umístěním informačních tabulí navrhl také prohlásit lokality za krajinnou památkovou zónu. Vyjádřil podporu myšlence obnovení úvozové cesty a bývalého náhonu, čímž by byla částečně obnovená infrastruktura původního sídla. Ve svých úvahách došel až k odvážnému nápadu zrekonstruovat ruiny statku, ve kterém by se pak mohl usídlit jeho nový obyvatel – správce. Ten by měl v intencích památkové zóny na starosti tradiční, nemechanizované hospodaření v okolní krajině. Veškeré další kroky by však musely být zahájeny zápisem ruin do katastrálních map.

Odborníci na životní prostředí přednesli svou představu o možnosti vzniku kulturně-historicko-sociologicko-politického centra s přírodním rozměrem. Všechny zásahy by však vyžadovaly podrobnou analýzu a plánování i přesnou dokumentaci a o jejich povolení by se mělo s odpovědnými orgány a institucemi začít jednat co nejdříve.

Jistým konsenzem je nicméně nutnost plánovat veškeré opravy a úpravy místa, a také všechna zdejší setkání s ohledem na okolní přírodu. Zohledněny musí být pravidla přírodní rezervace, zabírající část okolí osady, vegetační období chráněných rostlinných druhů či hnízdní období vzácných ptáků. Některé diskutované zásahy v lokalitě Königsmühle přinášely v tomto smyslu  jistá úskalí, ale také možné výhody. Tak například propojení potoka Černá voda s bývalým rybníkem, který je dnes podmáčenou loukou, by mohlo při nízké hladině vody napomoci rozšíření populace obojživelníků.

Podmínkou dalších kroků v lokalitě Königsmühle bude dohoda s organizací Lesy ČR, na jejímž pozemku se nachází. Organizátoři land and art festivalu každopádně věří a doufají ve velmi brzký vývoj ve směru záchrany unikátního místa, tolik významného pro paměť národa i pro připomenutí významné části dějin celé Evropy.