Klára Mikšíčková

Tématem letošního Landart setkání v Königsmühle je „Hledání rovnováhy“. A to i na osobní úrovni. Covid s námi zamával. Posunul nás někdy horším, někdy lepším směrem. Spousta lidí se rozhoduje, jak dál, kudy se ubírat, co změnit. A často k tomu potřebuje partnera, mediátora, kouče, aby se dokázali posunout z místa. No a přesně toto dělá moje úžasná žena Klára. A na festivalu si můžete s ní zkusit, jak je někdy praktické potkat se s koučem. Může značně urychlit vaše správné rozhodování a proměnu. Bude vám k dispozici v sobotu a v neděli 27.- 28. 8. 2022
Klára Mikšíčková je kouč osobního rozvoje. S využitím poznatků neurovědy pomáhá klientům najít vlastní řešení, jak dosáhnout svých cílů a přání. Nejčastěji pracuje s tématy životní změny, nové začátky, práce s návyky, osobní efektivita a firemní témata.
Klára prošla výcvikem koučování podle poznatků neurovědy s mezinárodní akreditací a dříve více jak 10 let působila v roli konzultantky pro lidské zdroje v mezinárodní poradenské společnosti.
“Koučink by se dal s trochou nadsázky pojmenovat jako nástroj, jak žít naplněný život a cítit se v něm dobře, a proto se mu věnuji.” Pomůže Vám uvědomit si, co a proč opravdu chcete, a začít uskutečňovat reálné změny směrem k Vašemu cíli.”
Jak si můžete koučování vyzkoušet?
V průběhu festivalu si budete moci vyzkoušet 20-30 min individuální koučovací sezení formou rozhovoru nad Vámi zvoleným tématem. Během něj Vás pomocí otázek a dalších technik povedu k tomu, abyste ve Vašem tématu získali větší jasnost nebo si ideálně přišli na nový nápad.
Co budete potřebovat?
Stačí si sebou přinést téma, ve kterém byste si rádi udělali více jasno, a nerušený čas a chuť o zvoleném tématu přemýšlet.
Více o Kláře Mikšíčkové na: www.kouc-miksickova.cz
Das diesjährige Landart-Treffen steht unter dem Motto „Finding Balance“. Und dies auch auf einer persönlichen Ebene. Covid hat uns verändert, manchmal zum Schlechten, manchmal zum Guten. Viele Menschen entscheiden, wie es weitergehen soll, welchen Weg sie einschlagen, was sie ändern wollen. Und oft brauchen sie einen Partner, einen Vermittler, einen Coach, um sich von einem Ort zu entfernen. Nun, genau das macht meine wunderbare Frau Clara. Und auf dem Festival können Sie mit ihr erleben, wie praktisch es manchmal ist, einen Coach zu treffen. Es kann Ihre richtige Entscheidungsfindung und Transformation erheblich beschleunigen.
Klára Mikšíčková ist ein Coach für persönliche Entwicklung. Sie nutzt die Neurowissenschaften, um ihren Kunden zu helfen, ihre eigenen Lösungen zu finden, um ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Am häufigsten arbeitet sie mit Lebensveränderungen, Neuanfängen, der Arbeit mit Gewohnheiten, persönlicher Effektivität und unternehmerischen Themen.
Klara ist ausgebildeter neurowissenschaftlicher Coach mit internationaler Akkreditierung und arbeitete zuvor über 10 Jahre als Personalberaterin für ein internationales Beratungsunternehmen.
„Coaching könnte man mit etwas Übertreibung als ein Werkzeug bezeichnen, um ein erfülltes Leben zu führen und sich dabei gut zu fühlen, und deshalb engagiere ich mich dafür.“ Es hilft Ihnen zu erkennen, was Sie wirklich wollen und warum, und damit zu beginnen, echte Veränderungen in Richtung Ihres Ziels vorzunehmen.
Wie können Sie das Coaching ausprobieren?
Während des Festivals haben Sie die Möglichkeit, ein 20-30-minütiges Einzelcoaching in Form eines Gesprächs über ein Thema Ihrer Wahl auszuprobieren. Während dieser Sitzung werde ich Sie mit Fragen und anderen Techniken anleiten, mehr Klarheit über Ihr Thema zu gewinnen oder idealerweise eine neue Idee zu entwickeln.
Was werden Sie brauchen?
Bringen Sie einfach ein Thema mit, über das Sie mehr Klarheit gewinnen möchten, sowie Zeit und Bereitschaft, über das gewählte Thema in Ruhe nachzudenken.
Mehr über Klara Mikšičková unter: www.kouc-miksickova.cz