Milli Janatková

Do paměti letošního festivalu se hluboce zapíše širokým rozpětím aktivit Milli Janatková. Pro festival obstará koncert Klid, prosím !, který uslyšíte na závěr festivalu v neděli.

Do paměti letošního festivalu se hluboce zapíše širokým rozpětím aktivit Milli Janatková. Pro festival obstará koncert Klid, prosím !, který uslyšíte na závěr festivalu v neděli.

Zároveň odprezentuje výstavu Mým kořenům, která bude instalována v prostředí ruin v Králově mlýně. Je to zároveň cesta k hledání vnitřní identity a autentičnosti. Můžete to zkusit se svými dětmi. A do třetice Mili povede dvě dílny. Jednu na téma Prevence syndromu vyhoření a druhou na téma Tvorba rodového stromu.

No moc Ti děkujeme Mili za tvůj ohromný tvůrčí potenciál a těším se na vše, s čím přijedeš

 

Die vielfältigen Aktivitäten von Mili Janatková werden beim diesjährigen Festival noch lange in Erinnerung bleiben. Für das Festival wird sie ein Konzert Calm, please ! geben, das Sie zum Abschluss des Festivals am Sonntag hören werden.

Gleichzeitig wird sie die Ausstellung My Roots präsentieren, die in der Umgebung der Ruinen in der Königsmühle installiert wird. Es ist auch eine Reise auf der Suche nach innerer Identität und Authentizität. Sie können es mit Ihren Kindern ausprobieren. Und drittens wird Mili zwei Workshops leiten. Der eine handelt von der Vorbeugung des Burnout-Syndroms, der andere von der Erstellung eines Stammbaums.

Vielen Dank, Mili, für dein enormes kreatives Potenzial und ich freue mich auf alles, was du dir einfallen lässt

 

Milli Janatková

Dílna: Tvorba rodového stromu – Mým kořenům

Originální dílna inovativního přístupu k tvorbě rodového stromu je součástí projektu Mým kořenům autorky Milli Janatkové. Lze přizpůsobit pro rodiny s dětmi a kohokoli se zájmem o poznání sebe sama a rodových linií. Máte chuť tvořit, oslavit svůj život kreativitou, ale bojíte se, že k tomu nemáte dispozice? Baví Vás malovat a potřebujete získat větší jistotu, uvolněnost, nadhled? Potřebujete si odpočinout a rozvinout Váš potenciál? Nadechneme se, protáhneme záda a oslavíme společné setkání a tvorbu v kresbě, v kruhu, jako za starých časů. Budeme relaxovat a v nejlepším smyslu podpoříme posilující i uvolňující kořenová témata. Základní materiál bude na místě k dispozici.

Dílna: Prevence syndromu vyhoření – Klid, prosím!

Cítíte zklamání a únavu, nebo máte chuť na novou energii a podněty, chuť setkat se s lidmi a oslavit svůj život povídáním a tvorbou? Chcete se naučit zdravě ventilovat své emoce pomocí rytmu a pohybu? Oslavíme společné setkání, budeme si povídat o možnostech sebepéče a prevence syndromu vyhoření. Přirozeně propojíme dech, tvůrčí relaxaci, a posilující i uvolňující kořenová témata. Nejedná se o terapii, ale o harmonickou i energetickou dílnu, která se dá uzpůsobit Vašim potřebám.

Výstava: Milli Janatková – Mým kořenům

Autorská výstava osobité hudebnice a výtvarnice poukazuje na zkušenost dlouholeté cesty poznání rodové a kulturní historie. V projektu Mým kořenům tvoří akvarel v kraji předků v jakémkoli počasí a zobrazuje přírodní proměny a tichou rovnováhu, kterou autorka pociťuje právě díky souladu s přírodou a smíření s přírodními cykly, respektive se všemi změnami a výzvami současné společnosti. Malby jsou následně vzorem pro tvorbu linorytu a poutavých matric, které se stávají artefaktem poukazujícím na trpělivý proces rytí. Malby a grafiku autorka obvykle propojuje se svými projekty (Proměna, Mým kořenům, Hluboko,

Klid, prosím!), na nichž pracuje od roku 2011. Součástí jsou také písně a stejnojmenná alba.

Koncert: Milli Janatková – Klid, prosím!

Klid, prosím! je autorský projekt Milli Janatkové, jehož součástí je hudebně výtvarné album, soubor písní a grafických obrazů, výstavy a veřejné akce. Základem je multimediální album, které vyšlo na jaře 2022 v distribuci vydavatelství Supraphon. Projekt je jedinečný autorstvím Milli Janatkové. Otevírá téma působení stresu a destruktivních příčin na lidský organismus a možnosti řešení krizí. Písně věnované různým částem těla a psychiky (Protiúzkostná, Klidová, Dechová, Srdeční aj.) jsou zpívané v češtině a latině v doprovodu kytary, loopingu a rytmické hry na perkuse a bicí. Součástí je také volná improvizace. Autorka zdůrazňuje potřebu převzít zodpovědnost za stav těla a psychiky, a především za ochranu stability, zdraví, životního prostředí a naděje v celosvětovém kontextu.

Milli Janatková

Workshop: Erstellung eines Stammbaums – Zu meinen Wurzeln

Anmerkung:

Der originelle Workshop mit einem innovativen Ansatz zur Erstellung eines Stammbaums ist Teil des Projekts My Roots von Milli Janatková. Es kann für Familien mit Kindern und für alle, die etwas über sich selbst und ihre Familienlinien erfahren möchten, angepasst werden. Haben Sie den Wunsch, etwas zu schaffen, Ihr Leben durch Kreativität zu zelebrieren, fürchten aber, dass Sie dazu nicht in der Lage sind? Haben Sie Freude am Malen und möchten Sie mehr Selbstvertrauen, Entspannung und Einsicht gewinnen? Müssen Sie sich entspannen und Ihr Potenzial freisetzen? Lasst uns durchatmen, den Rücken strecken und feiern, dass wir zusammenkommen und gemeinsam zeichnen, im Kreis, wie in alten Zeiten. Wir werden uns entspannen und im besten Sinne ermächtigende und entspannende Wurzelthemen fördern. Grundlegende Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Workshop: Vorbeugung des Burnout-Syndroms – Beruhigen Sie sich, bitte!

Anmerkung:

Fühlen Sie sich frustriert und müde, oder verspüren Sie den Wunsch nach neuer Energie und Stimulation, den Wunsch, Menschen zu treffen und Ihr Leben durch Gespräche und Kreativität zu feiern? Möchten Sie lernen, wie Sie Ihren Emotionen auf gesunde Weise durch Rhythmus und Bewegung Luft machen können? Wir werden gemeinsam feiern, über Selbstfürsorge und Möglichkeiten der Burnout-Prävention sprechen. Wir werden auf natürliche Weise den Atem, kreative Entspannung und ermächtigende und entspannende Wurzelthemen miteinander verbinden. Dies ist keine Therapie, sondern ein harmonischer und energetischer Workshop, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

Milli Janatková – Zu meinen Wurzeln

Anmerkung:

Diese Einzelausstellung der unverwechselbaren Musikerin und Künstlerin zeigt die Erfahrungen einer langen Reise, auf der sie ihre Familien- und Kulturgeschichte kennengelernt hat. In dem Projekt My Roots (Meine Wurzeln) aquarelliert sie im Land ihrer Vorfahren bei jedem Wetter und stellt die natürlichen Veränderungen und das ruhige Gleichgewicht dar, das die Künstlerin gerade wegen ihrer Harmonie mit der Natur und ihrer Versöhnung mit den natürlichen Zyklen oder mit allen Veränderungen und Herausforderungen der heutigen Gesellschaft empfindet. Die Gemälde dienen anschließend als Vorlage für die Erstellung von Linolschnitten und auffälligen Matrizen, die zu einem Artefakt werden, das auf den geduldigen Prozess der Gravur verweist. Die Künstlerin kombiniert normalerweise Gemälde und Drucke mit ihren Projekten (Transformation, To My Roots, Deep,

Calm, Please!), an dem sie seit 2011 gearbeitet hat. Auch gleichnamige Lieder und Alben sind enthalten.

Konzert: Milli Janatková – Klid, prosím!

Anmerkung:

Calm, Please! ist ein Autorenprojekt von Milli Janatková, das ein Musik- und Kunstalbum, eine Sammlung von Liedern und Grafiken, Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen umfasst. Die Grundlage ist ein Multimedia-Album, das im Frühjahr 2022 bei Supraphon erscheinen wird. Milli Janatková ist die einzige Autorin des Projekts. Es eröffnet das Thema der Wirkung von Stress und destruktiven Ursachen auf den menschlichen Organismus und die Möglichkeiten der Krisenbewältigung. Lieder, die verschiedenen Bereichen des Körpers und der Psyche gewidmet sind (Anti-Angst, Ruhe, Atem, Herz usw.), werden in tschechischer und lateinischer Sprache gesungen, begleitet von Gitarre, Looping und rhythmischer Percussion und Schlagzeug. Freie Improvisation ist ebenfalls vorgesehen. Der Autor betont die Notwendigkeit, Verantwortung für den Zustand von Körper und Psyche zu übernehmen und vor allem Stabilität, Gesundheit, Umwelt und Hoffnung in einem globalen Kontext zu schützen.