Land and Art

Land and art setkání v Königsmühle je mezinárodním setkání lidí respektujících vývoj krajiny a přírodních hodnot, zvláště v prostoru tzv. Green Beltu — hraničního pásma na území bývalé železné opony mezi západní a východní Evropou. To s sebou přináší nejen přírodní hodnoty, ale také ruku v ruce úpadek kulturního dědictví.

Jedná se o akci ve veřejném zájmu, nejde o soukromou akci za účelem podnikání a zisku, ani o masovou hudební produkci. Organizátoři a účastnící akce se chtějí podílet na pietním a tvořivém setkání, kterým chtějí připomenout historický kontext vývoje krajiny ve 20. století a více než 3000 obcí, částí obcí a samot, které zmizely z české krajiny po roce 1945.

Načasováním akce chtějí zároveň dát zřetelně najevo respekt k dnešním obyvatelům bývalé obce. Akce se proto koná až po skončení vegetačního období chráněných rostlin a po skončení hnízdění vzácných živočišných druhů, zvláště ptáků na přelomu srpna a září. Tento rok je to konkrétně termín 24. 8. až 2. 9. 2013. V mezidobí do začátku zimy chceme využít období, kdy se do Königsmühle může vrátit člověk, umělecky dotvořit genia loci bývalé obce, přitom nikoho nerušit a nestresovat. Naší snahou je upozornit na památku z doby likvidace sídel v padesátých letech 20. století. Z pohledu vývoje krajiny je Könbigsmühle jedinečnou celorepublikovou ukázkou opuštěného sídla, do kterého se v posledních šedesáti letech vrátila příroda. Nejedná se tedy jen o divoké, přírodě blízké údolí, ale také o zachovalou ukázku zaniklého sídla v horském údolí.

Koncepce setkání jako Land and Art vychází z uvědomění si hraničních dispozic těchto pojmů. Tato percepce je v případě Königsmüle posílena rozporuplností současných přístupů k této lokalitě, která se snaží vyžadovat řešení pro uchování lokality z jedné nebo z druhé pozice. Syntéza je zde, jak to tak bývá, nejobtížnějším východiskem.

 

LAND

Königsmühle je nejopuštěnějším údolí mezi masivy Klínovce a Fichtelbergu. Osídlení zde dosahuje pomyslného dna. Zatímco pod svahy Fichtelbergu, v prvním údolí naleznete bývalé „hlavní město“ zimních sportů NDR Kurort Oberwisenthal a Loučnou pod Klínovcem s hotely, sídlišti a hustou osídleností, tak v druhém údolí, již na české straně, se choulí ve větru rekreantská obec Háj. Tamní domy obklopují horské louky, které jsou posledních 20 let pravidelně sekány a představují vhodný biotop pro chráněné rostliny. Poklidný ráz obce nenarušuje nevhodná zástavba, ačkoliv proluk v zástavbě vzniklo také mnoho. V třetím a posledním údolí leží zapomenuté louky Königova mlýna, kde bylo v roce 1995 vyhlášena Národní přírodní rezervace Königův mlýn.

Vývoj přírodní diverzity lokality nastal hlavně po opuštění osady v roce 1946. V té době ustalo pravidelné obhospodařování krajiny, likvidace meliorace a snižování množství eutrofizované půdy, na které dříve rostla jiná vegetace než dnes. Vzhledem k nadmořské výšce a drsnému klimatu zde zarůstání údolí probíhá velmi pozvolna a v porovnání s lokalitami v nižších nadmořských výškách skoro neznatelně. I z tohoto důvodu nezarostlo území bývalé osady.

V samotné lokalitě NPR Königův mlýn je znám výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména tetřívka obecného, bekasíny otavní, chřástala polního, křepelky polní, bramborníčka hnědého, hýla rudého, ještěrky živorodé, zmije obecné. Z rostlin potom prhy arniky, prstnatce Fuchsova, prstnatce májového, koprníku štětinolistého, tučnice obecné, kropenáče vytrvalého, vratičky měsíční a dalších.

Přírodní rezervace Horská louka u Háje a její ochranné pásmo a navazující území (zejména niva níže po toku) hostí jedinečná společenstva horské vegetace, jakož i na ně vázaných živočichů. Ochrana území je zde násobná v podobě této přírodní rezervace, evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská. Předmětem ochrany těchto území jsou u přírodní rezervace rašelinné horské louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. Tyto biotopy jsou předmětem ochrany i u evropsky významné lokality. U ptačí oblasti, je předmětem ochrany populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy.

Setkání Land and Art tak bude doprovázeno odbornými diskuzemi a přednáškami, které povedou přírodovědci, ekologové, památkáři, historikové a další specialisté. Nejde nám jen o umělecký rozměr, ale i o specializovaný pohled na problematiku, její minulost a možnosti její budoucnosti. Na tomto území se střetávají zájmy ochrany přírody a kultury, které v tomto případě jdou proti sobě. Otázkou je, zdali nalezneme kompromisní cestu k využití lokality jako pro ochranu přírody, tak pro návštěvníky.

 

and ART

Po první návštěvě Königsmühle, v květnu 2011 se skupinou přibližně osmdesát německých turistů (jednou z nich byla i místní rodačka paní Rosemarie Ernst), pojal Petr Mikšíček myšlenku uspořádat setkání umělců, kteří by toto místo pochopili, respektovali jej a zároveň mu pomohli si vzpomenout na dobu svého života s lidmi. Někdy veselého, někdy smutného. Tuto vizi jako první prezentoval paní starostce Loučné pod Klínovcem Janě Müllerové a členům o. s. Meluzína. Tak byla nalezena společná chuť tuto myšlenku přivést k životu a zahájila se práce na Land and Art setkání umělců v Königsmühle, které proběhne letos již podruhé. Nakonec se kolem setkání vytvořila skupina třiceti kreativních lidí z Čech, Moravy, Německa. Výtvarníci, divadelníci, básníci, landartisté, fotografové, hudebníci, etnografové, historici a filmaři.

Pro lepší představivost, co toto setkání obnáší, jej lze připodobnit k řezbářskému symposiu, které probíhá např. na Hauenštejně či v Abertamech. Land and Art objekty smějí využívat pouze přírodní materiály a nejlépe přímo z místa. Jejich trvanlivost je omezena zpravidla do zimních měsíců. Díla tedy mají dočasný charakter, a proto postupně v krajině zaniknou. Příroda si je vezme zpět. V tom je hlavní rozdíl oproti sochám, které přetrvají desetiletí.

Filozofie Land and Art setkání v Königsmühle je následující: pokusit se navrátit paměť do místa nikdy Čechy neosídleného. Odprezentovat historická fakta, která se nám v průběhu příprav podařilo nashromáždit. Vyvolat diskuzi nad budoucností lokality a představit umělecké interpretace jedinečného místa. Je zřejmé, že naše aktivity nejsou plánovány jako jednorázové setkání, ale rádi bychom se mu věnovali i nadále v dalších letech. O projektu jsme již natočili dokument, který by mohla v roce 2014 vysílat Česká televize.

V rámci tohoto Land and Art setkání bude na území zaniklé obce tvořit své umělecké instalace zhruba dvacet různých performerů z Čech, Německa, Ruska a dalších zemí. Všichni se na akci podílejí dobrovolně a nezištně. Účelem setkání je na chvíli oživit zaniklou osadu Königsmühle, která nebyla po odsunu Němců nikdy osídlena. Chceme proto opatrně navrátit život do těchto míst a respektovat přitom současné obyvatele, kterými jsou vzácní ptáci a rostliny. Samotné místo má velmi silného genia loci. Když k tomu připočteme krásnou a vzácnou krajinu horský luk a lesů a navíc i umělecké instalace, myslíme si, že Königsmühle může inspirovat mnoho návštěvníků třeba i k vlastní tvorbě.